piątek, 30 października 2009

Marvipol zawarł umowę...

MARVIPOL S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy ( 38 / 2009 )

19:19 28.10.2009
Środa


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38 Numer raportu /2009 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.Data sporządzenia:2009-10-28

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.
Temat


Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 28 października 2009 roku zawarł z Eiffage Budownictwo Mitex S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa [Umowa]. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Eiffage Budownictwo Mitex S.A. usługi budowlanej polegającej na realizacji w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usytuowanego na będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta działce gruntu w Warszawie, w rejonie ul. Bernardyńskiej. Wartość przedmiotu Umowy została określona na kwotę netto 32.356.000,- (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Termin realizacji Umowy ustalono na okres od 1 grudnia 2009 r. do 15 lipca 2011 r. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Maksymalna wartość przyjętych w Umowie kar umownych nie przekracza 10% wartości Umowy. Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających. Inwestycja „Apartamenty Mokotów Park”, w ramach której Emitent zawarł przedmiotową Umowę, finansowana jest w całości ze środków własnych Emitenta. Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę [w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r.] z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec I półrocza 2009 r. wynoszą 95.291 tys. złotych. Jest to druga Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Emitentem a Eiffage Budownictwo Mitex S.A., przy czym pierwsza, zawarta w dniu 23 grudnia 2008 roku, nie została zrealizowana, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 17/2009 z 15 czerwca 2009 roku.


1 komentarz:

  1. No to teraz i nawet Elżbieta Jaworowicz nie pomoże... Klamka zapadła i postawią wszystkich przed faktami dokonanymi

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatną opinią komentujących, i blog nie ponosi odpowiedzialność za treść opinii. Opinie wulgarne będą usuwane