piątek, 29 października 2010

Konferencja organizowana przes RDOŚ

3 listopada w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8 godz. 11.00 Konferencja pod hasłem "Czy Jeziorku Czerniakowskiemu grozi zagłada?" organizuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Odbędzie się ono o godz. 11 w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8. Konferencja jest organizowana w odpowiedzi na duże zainteresowanie tematem ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie oraz w celu uniknięcia rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Ochrona rezerwatu zostanie omówiona w kontekście planu ochrony - opracowywanego z udziałem społeczeństwa (udział społeczeństwa?ciekawe!!!) przez Regionalną Dyrekcję i opiniowanego przez Radę Warszawy(jak wiadomo negatywnie!!!) oraz uzgodnień wydawanych do warunków zabudowy i do decyzji środowiskowej, dla przedsięwzięć planowanych w sąsiedztwie rezerwatu. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyjaśnią ww. kwestie oraz odpowiedzą na wszystkie pytania związane z ochroną rezerwatu i zagospodarowaniem terenu jego otuliny w ramach posiadanych kompetencji. W konferencji wezmą udział: Aleksandra Atłowska,Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Anna Ronikier-Dolańska Regionalny Konserwator Przyrody. ..................................................................................... Neleży zrobić wszystko,zeby na konferencji zjawili się fachowcy od dyskutowanej na spotkaniu problematyki.Jest to szansa,żeby obrońcy Jeziorka mogli przedstawić swoje racje w niczym nieskrępowany sposób,publicznie.Mam nadzieje,ze zostaną wpuszczeni zgodnie z ustawą o transparentnosci pracy urzędów.
 A oto opinia przewodniczacej KDS-u,znanej społeczniczki,eksperta i naszego sojusznika w walce o odzyskanie Jeziorka:

Joanna Mazgajska: Ostatnio nasza Komisja Dialogu Społecznego napisała skargę na RDOŚ w Warszawie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. przegłosowana jednogłośnie łącznie z przedstawicielem miasta. Był też program telewizyjny emitowany na żywo, w którym .... .korzystając że przedstawiciel RDOŚ w Warszawie stał obok mnie zmieniłam trochę uzgodniony program nagrania i zadałam mu niewygodnie pytania o ekspertyzy na podstawie których RDOS podejmuje decyzje oraz zasugerowałam że urząd ten nie wpółpracuje i nie udostępnia informacji publicznych. Pan a RDOS wypadł bardzo źle i nie poradził sobie z pytaniami i występem. Zapewne w związku z naszymi działaniami dwie bardzo doświadczone szefowe RDOŚ postanowiły ratować sytuację i przedstawić w Polskiej Agencji Prasowej swoją wersję jak to one chronią rezerwat.
Uwaga:wieczorem,tego samego dnia TVN Warszawa zaprasza na plaże koło Woprowki o godz.16.55 mieszkańcow Sadyby i Bernardyńskiej,ażeby mogli wypowiedziec sie o sytuacji w Osiedlu i Rezerwacie.Do zobaczenia.

piątek, 22 października 2010

Rezerwat zagrożony

Wiec jednak spełnia sie najczarniejsza z wersji.Rezerwat stanie sie placem budowy.Dyktatura urzędników wydaje kolejne decyzje.Nikt ich nie wybiera,są bezkarni.Nie konsultują swoich decyzji z obywatelami.Nawet nie ukrywają tego.W Ratuszu siedzi armia i podejmuje decyzje.Często wbrew interesowi warszawian,zdrowemu rozsądkowi i samej przyrodzie a także wbrew opiniom ekspertow.Barbarianie z RDOŚ pozwalaja budowac na unikatowym terenie zamiast go chronic.I robią to z rażącym naruszeniem prawa jak ostatnio.Dziwne,ze to wszystko opatruje podpisem lub upoważnia do podpisu pani prezydent m.st.Media zauważyły,ze ludzie się bronią.Oto kilka przykładów relacji o tym,jak obywatele próbują przeciwstawić się omnipotencji biurokratów.

http://www.tvnwarszawa.pl/szukaj.html?query=jeziorko+czerniakowskie&x=17&y=2

http://www.tvnwarszawa.pl/28415,1678936,0,1,ekolodzy_walcza_o_jeziorko_ratusz_zezwala_na_zabudowe,wiadomosc.html

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,8550997,Beda_kolejne_apartamentowce_przy_Jeziorku_Czerniakowskim.html

Jeszcze raz przypominamy PEWIEN CYTAT: Program dla Warszawy na lata 2006-2010 Z przyrodą na ty. "...Wszelkie działania w mieście muszą uwzględniać konieczność zachowania naszych zielonych kompleksów parkowych i leśnych, niespotykanych w tej skali w innych metropoliach. Warszawa to my. To, jaka będzie, zależy od nas..." Hanna Gronkiewicz-Waltz Od nas czy od nich??

środa, 20 października 2010

Inwestor otrzymał kolejną decyzje!!!

Dzisiaj otrzymaliśmy informację że RDOS wydał decyzję środowiskowa dla Marvipolu na działkę 53. Jeśli to się potwierdzi przypominam ,że nawet organizacje ekologiczne i inne podmioty, które nie zgłosiły się jako strona w postępowaniu, będą mogły się od tej decyzji odwołać. Im więcej podmiotów, tym lepiej. Podobno decyzja już wisi w BIP. Mamy 28 dni na odwołanie, jeśli przyjdzie pocztą do stron to 14 dni.

piątek, 15 października 2010

Fragmenty pisma KDS-u - ważne!!!

Warszawa, dnia 06.10.2010

                                                                                     
                                                                                                            Sz. Pan Michał Kiełsznia
                                                                                                                   Generalny Dyrektor
                                                                                                                   Ochrony Środowiska
                                                                                                                       ul.Wawelska 52/54
                                                                                                                        00-922 Warszawa
Szanowny Panie Dyrektorze,

         Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego, organ opiniotwórczo-doradczy, działający przy Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, zwraca się ze skargą na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
1. Organowi temu zarzucamy niewypełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego, zawartych w art. 131 ustawy z dnia 03 października 2008 roku, szczególnie zaś punktu 4 „ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” oraz punktu 10 „współpraca z organizacjami ekologicznymi.”
2. Uważamy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska złamał przepisy art. 20 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.
3. Ponadto Regionalny Dyrektor nie dopełnił obowiązków wynikających z art. 22 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. - sporządzenia projektu zadań ochronnych do czasu ustanowienia planu ochrony.
        Wyjątkowo jaskrawym przykładem nieakceptowanej działalności jest sprawa rezerwatu przyrody - Jeziorko Czerniakowskie, który został ustanowiony w 1987 r., czyli przed 23-ma laty. Ten fakt, w zestawieniu z brakiem do dnia dzisiejszego nie tylko planu ochrony, ale nawet projektu zadań ochronnych dla tego rezerwatu jest wymownym komentarzem do wypełniania ustawowych obowiązków kierownictwa organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody w województwie.
         W okresie ostatniego roku organizacje ekologicznie wielokrotnie indywidualnie składały do Pana skargi na bezczynność lub błędne decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.  Przykładowo: w sprawie zabudowy otuliny Jeziorka Czerniakowskiego dwukrotnie już uznał Pan, iż Regionalny Dyrektor rażąco naruszył prawo i unieważnił Pan decyzje tego organu (m.in. GDOŚ/DOP-p-286-2860/10/af).
         Sprawy, którymi zajmował się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i/lub (przed listopadem 2008) Wojewódzki Konserwator Przyrody, wielokrotnie były zgłaszane do prokuratury.
Mimo tego, organizacje ekologiczne i mieszkańcy Warszawy mieli nadzieję na dialog z organem, który powinien zajmować się ochroną przyrody, czego wyrazem było między innymi zaproszenie dyrekcji RDOŚ na posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego. Jednak nic nie wskazuje na to, by głos społeczeństwa miał być teraz lub w przyszłości brany pod uwagę.
       Organizacje ekologiczne skarżą się wręcz na pozbawianie ich przez urzędników RDOŚ w Warszawie podstawowych praw, takich jak prawo dostępu do informacji publicznej. Między innymi zabroniono członkowi naszej KDS – bez podania jakiejkolwiek podstawy prawnej - zrobienia fotografii projektu planu ochrony rezerwatu (w czasie jego wyłożenia do konsultacji społecznych), czym starano się uniemożliwić dokładne przestudiowania projektu i utrudnić zgłoszenie rzeczowych uwag i wniosków. Należy nadmienić, iż bez żadnych problemów te same materiały w formie cyfrowej uzyskaliśmy od Prezydenta m.st. Warszawy.
        W związku z zaistniała sytuacją, członkowie KDS ds. Środowiska Przyrodniczego, postanowili wspólnie wystąpić do Pana, jako Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zdecydowanie protestując wobec takiego podejścia do problemów ochrony środowiska przyrodniczego, jaki reprezentuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
        Spośród wielu problemów, z jakimi NGOs borykają się, starając się nie dopuścić do degradacji najcenniejszych przyrodniczo terenów Warszawy, na pierwszy plan wysuwa się obecnie zagrożenie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.
        Temu jednemu z najcenniejszych miejsc występowania ptaków (także gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej) na terenie miasta, zagrażają inwestycje mieszkaniowe. 
        W odczuciu warszawskich organizacji ekologicznych przegranie walki o zachowanie tego miejsca jest równoznaczne z przekazaniem firmom budowlanym jednoznacznego komunikatu, iż w Warszawie można budować wszędzie, bez względu na formę ochrony danego obszaru. Z perspektywy czasu należy uznać, iż objęcie ochroną rezerwatową prawie wyłącznie basenu samego zbiornika Jez. Czerniakowskiego było błędem. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż rozporządzenie ustanawiające tę formę ochrony zostało wydane w 1987 roku, zaś od tego czasu wiele się w Warszawie zmieniło.
        Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie posiada co prawda otulinę, która mogłaby stanowić strefę buforową, lecz Regionalny Dyrektor nie dość, iż dopuścił wysoką zabudowę  z dwupoziomowymi parkingami podziemnymi, uzgadniając projekt decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu, położonej na działce nr ew. 53 w obrębie 1-05-02 (RDOŚ-14-WPN-II-PV-7049-169/09), to swoimi dalszymi decyzjami naraził i w dalszym ciągu naraża środowisko przyrodnicze rezerwatu oraz sam zbiornik, na nieodwracalną degradację.
        Rezerwatowi zagraża przede wszystkim zmiana stosunków wodnych (wysychanie). Posiadamy ekspertyzy specjalistów hydrogeologów (znane także RDOŚ w Warszawie), iż rezerwat Jeziorko Czerniakowskie jest zagrożony wysychaniem, zaś głównym niebezpieczeństwem dla tego obszaru jest presja urbanizacyjna, związana z kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi. Zagrożenie to zastałoby zażegnane, gdyby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwiększył obszar rezerwatu i wprowadził w życie projekt ochrony rezerwatu (przed wejściem w życie ustawy z 3 października 2008 roku obowiązek ten spoczywał na Wojewódzkim Konserwatorze Przyrody). Jednak podobnie jak w przypadku olbrzymiej większości rezerwatów w województwie mazowieckim, Jeziorko Czerniakowskie nie ma nadal obowiązującego planu ochrony. Ze wspólnego spotkania organizacji ekologicznych i przedstawicieli RDOŚ w Warszawie wynika, iż opracowanie projektu planu ochrony zostało prawdopodobnie zlecone zewnętrznym ekspertom. Nie został on jednak wprowadzony w terminie ustawowym, w przeciągu pół roku od jego otrzymania przez RDOŚ. Nie wiemy kto był autorem projektu, który RDOŚ w Warszawie przedstawił do konsultacji społecznych w pierwszej dekadzie 2010 roku (Rada m. st. Warszawy otrzymała go do zaopiniowania 10.02.2010 r.) oraz na podstawie jakich ekspertyz i badań inwentaryzacyjnych został opracowany. To przed nami ukryto.
       Tryb sporządzania planu ochrony rezerwatu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Dokumenty te, wbrew  § 1.6 ww. rozporządzenia z dnia 12 maja 2010 r., nie zostały wyłożone wraz z projektem. Co więcej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił okazania tych dokumentów na pisemną prośbę organizacji Światowid. Odmowa ta został zaskarżona do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który jednak od 7 miesięcy nie odniósł się do powyższej skargi.
       Pomimo niejasnych przesłanek odnośnie opracowań poprzedzających projekt planu ochrony rezerwatu, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Warszawy byli skłonni zaakceptować go aby jak najprędzej doprowadzić do wdrożenia w życie jego zapisów tak, żeby powstrzymać wydawanie kolejnych warunków zabudowy w otulinie rezerwatu (nie uchwalono jak dotąd planu miejscowego w obszarze otuliny).
       Dnia 10 lutego 2010 roku pierwszy projekt planu ochrony rezerwatu został przedstawiony Radzie m.st. Warszawy (RDOŚ-14-WPN-BA-630-RZ- 1/10) na podstawie art. 89 ust.1 a ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym. Rada m.st. Warszawy nie zgłosiła żadnych uwag do tego projektu w ustawowym, zawitym terminie wynikającym ww. ustawy.
       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie powinien był więc uznać na podstawie art. 89 ust 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym, iż Rada m.st. Warszawy akceptuje projekt bez uwag i niezwłocznie go przyjąć w drodze zarządzenia, jednak wbrew obowiązującemu prawu (co potwierdziło rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2010; LEX.I.0558/68/10) organ ten przedłużył władzom samorządowym termin składania uwag. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, iż uwag Rady Warszawy jest tak dużo, iż musi wprowadzić zmiany w projekcie i ponownie przedłożyć go do konsultacji społecznych.
        Ponownie przedłożony w końcu sierpnia bieżącego roku projekt ochrony rezerwatu całkowicie i zasadniczo odbiega od poprzedniej wersji planu oraz w żaden sposób nie chroni rezerwatu, gdyż jest mniej restrykcyjny, jeśli chodzi o ograniczenia zabudowy, niż obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Nie wiadomo, na podstawie jakich nowych ekspertyz w tak krótkim czasie - zaledwie kilku miesięcy - RDOŚ w Warszawie dokonał tak radykalnych zmian w projekcie „ochrony”, gdyż ponownie nie przedłożono wraz z projektem żadnych opracowań. Projekt „ochrony rezerwatu” zaproponowany przez RDOŚ w Warszawie został jednogłośnie odrzucony przez Radę Warszawy na sesji  dnia 23.09.2010 roku. Radni podzielili opinię warszawskich organizacji pozarządowych, iż przedstawiony projekt nie posłuży ochronie rezerwatu, lecz przyczyni się do jego ostatecznego zniszczenia. Szczególnie kuriozalne było dopuszczenie wysokiej zabudowy na dwóch newralgicznych obszarach zlewni Jeziorka Czerniakowskiego. Odnosimy wrażenie, że projekt został sporządzony pod dyktando inwestorów.
....       W związku z powyższym, wnosimy o niezwłoczne sprawdzenie, czy istnieją  związki między:
faktem generalnej zmiany stanowiska kierownictwa  RDOŚ w Warszawie  w odniesieniu do strefy „M” w drugim projekcie planu ochrony Jeziorka - z sierpnia, w stosunku do pierwszego projektu, ocenianego już przez sesję Rady Warszawy w marcu.
(w projekcie z marca wskazano dla strefy „M” np. w rejonie Czerniaków Południowy: budownictwo tylko jednorodzinne, bez podpiwniczeń, na działkach o pow. 3000 m², z zachowaniem 80% pow. biologicznie czynnej; w projekcie z sierpnia przewidziano jako jedyne ograniczenie zachowanie 60% powierzchni biologicznie czynnej – p. też wyżej uwaga do p.2 a);
a faktem posiadania w tej chwili przez duże firmy deweloperskie znaczącej, a może już podstawowej części obszarów w otulinie Jeziorka, przeznaczonych w projekcie planu ochrony i studium uwarunkowań pod budownictwo....


Opublikowaliśmy fragmenty pisma dotyczące Rezerwatu.O rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.

Odwołanie Marvipolu odrzucone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

kliknij żeby powiekszyć

Jesienne sprzątanie,zapraszamy warszawian!!!

Z inicjatywy Rady Dzielnicy Mokotow i mieszkańcow Czerniakowa i Sadyby warszawiacy skrzykują sie do akcji sprzątania okolic Jeziorka Czerniakowskiego w sobotę 16.10.2010.
  Ustalono dwa miejsca i terminy spotkania:  o godz. 11.00 na parkingu społecznym między
blokiem nr 1 a nr 2 przy Bernardyńskiej i drugi, pod „Woprówką” obok plaży o godz. 10.00 . Zapraszamy WSZYSTKICH warszawian,żeby tego dnia zaplanowali spacer do tych pięknych,jeszcze nie zniszczonych miejsc.Szczegolnie zależy nam na obecnosci mieszkańców innych dzielnic,ponieważ w weekendy do Rezerwatu zjeżdża cała Warszawa.Warto teraz pomóc w uprzątnięciu tego,co nazbierało sie przez cały sezon.Do zobaczenia w rezerwacie!


środa, 6 października 2010

Skarga na działanie RDOŚ

Dzisiaj obraduje KDS,czyli 20 organizacji pozarzadowych i przedstawiciel władz, nad projektem skargi do ministra środowiska na działalność Warszawskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.Ściślej biorąc,chodzi o nowy projekt planu ochrony rezerwatu, autorstwa Dyrekcji,określony w niniejszym blogu jako "skandaliczny" i zagrażający Rezerwatowi (patrz niżej info o projekcie i jego historii).O wynikach dzisiejszego spotkania KDS-u oraz o zupełnie nowych perspektywach i szansach obrony Rezerwatu bedziemy szczegółowo informować.