środa, 7 marca 2012

Interpelacja posła RP, Stanisławy Prządki:


Interpelacja
(nr 2344)
do ministra środowiska
w sprawie wieloletniego odwlekania ustanowienia planu ochrony
rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Warszawie
Szanowny Panie Ministrze! Od kilku lat media, organizacje społeczne oraz
mieszkańcy zaangażowani są w głośny konflikt o zachowanie jednego z
najcenniejszych przyrodniczo i rekreacyjnie terenów w stolicy – rezerwatu
Jeziorko Czerniakowskie.
Temu terenowi zagraża głównie postępująca zabudowa dzielnicy Mokotów,
którą powstrzymać mógłby jedynie plan ochrony rezerwatu przyjęty
zarządzeniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (na podstawie art. 20
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zwaną dalej: ustawą) lub
przynajmniej sporządzenia przez ten organ do czasu jego ustanowienia projektu
zadań ochronnych (zgodnie z art. 22 ww. ustawy).
Warszawskie organizacje społeczne skupione m.in. wokół Komisji Dialogu
Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego działającej przy m.st. Warszawie,
zarzucają Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska brak dobrej woli, brak
chęci współpracy, niekompetencję i wieloletnie przewlekanie ustanowienia
planu ochrony rezerwatu. Organ przedstawia od lat kolejne, zdaniem strony
społecznej – coraz gorsze wersje tego dokumentu i konsekwentnie nie odnosi się
w nich do uwag strony społecznej (zarówno mieszkańców, jak i urzędu m.st.
Warszawy).
Skarga komisji dialogu na działalność RDOŚ w Warszawie wystosowana do
generalnego dyrektora ochrony środowiska dnia 6 października 2011 r. nie
poskutkowała zmianą podejścia RDOŚ do kwestii rezerwatu, który w dalszym
ciągu nie doczekał się planu ochrony ani ustanowienia choć tymczasowych
zadań ochronnych.
Kolejna wersja projektu planu ochrony rezerwatu Jeziorku Czerniakowskie
została przedstawiona do zaopiniowania Radzie Warszawy (oraz stronie
społecznej) dnia 22 grudnia 2011 r. tuż przed świętami Bożego Narodzenia, co
w praktyce znacznie zmniejszyło czas ustawowych konsultacji. Opiniujący
uważają to za działanie celowe, mające utrudnić szczegółowe odniesienie się do
projektu. Sam dokument zarówno radni Warszawy, jak i organizacje społeczne
uznali za najgorszy ze wszystkich dotychczasowych wersji.
Wynikiem wypracowanego konsensusu między poszczególnymi biurami
m.st. Warszawy, radnymi oraz organizacjami społecznymi jest uchwała Rady
Warszawy nr XXX.667.2012 opiniująca projekt planu ochrony rezerwatu
Jeziorko Czerniakowskie. Znalazło się w niej 21 uwag do projektu. Ponadto
Rada Warszawy jednogłośnie przegłosowała stanowisko będące apelem do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o jak najszybsze
ustanowienie planu ochrony z uwzględnieniem uwag strony społecznej.
Opisane powyżej fakty mogą sprawiać wrażenie, iż organ prawnie
odpowiedzialny za stan rezerwatu (RDOŚ w Warszawie) wykazuje się małą
dbałością o jego los. Jest także całkowicie zamknięty na dialog ze stroną
społeczną.
Ponadto liczba decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska w
Warszawie uchylona przez organ II instancji Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska jedynie na wniosek organizacji Tryton (nie wymieniając innych)
może wskazywać na niewystarczające kompetencje merytoryczne RDOŚ. W
przypadku interwencji ww stowarzyszenia były to m.in. postanowienia i
decyzje: z dnia 21 czerwca 2011 r. (DOP-ks.510.30.2011.mg.3), z dnia 29
września 2010 r. (GDOŚ-DOPks-286/3211/57/10/mp), z dnia 18 listopada 2010
r. (GDOŚ-DOPks-286/3313/43/10/mg), z dnia 28 lipca 2010 r. (GDOŚ/DOP-p-
286-322/2860/10/af), z dnia 25 sierpnia 2011 r. (DOP-ks.510.60.2011.mg), z
dnia 5 grudnia 2011 r. (DOP-OZGIZ.6401.00.2011.dł.JRO.5).
Szanowny Panie Ministrze, w związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy w świetle art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody określającej, iż RDOŚ powinien ustanowić plan ochrony w terminie 6
miesięcy od jego przedstawienia za zgodne z prawem uważa Pan wielokrotne
przedstawianie (m.in. w lutym 2010 r., wrześniu 2010 r. i grudniu 2011 r.) i
nieustanawianie go?
2. Czy, biorąc pod uwagę treść §. 6 ust.1 rozporządzenia ministra środowiska
z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony parku
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego [...], za zgodną z
prawem uważa Pan sytuację, kiedy każdorazowo organ w ramach konsultacji
społecznych zapewnia jedynie wgląd w treść projektu planu ochrony,
odmawiając okazania większości ekspertyz i wyników prac określonych w § 8–
11 ww. rozporządzenia?
3. Czy za prawidłową uważa Pan sytuację, w której rezerwat ustanowiony w
1987 r. i położony na obszarze o szczególnej presji urbanizacyjnej do dnia
dzisiejszego nie doczekał się nie tylko planu ochrony, lecz nawet ustanowienia
tymczasowych działań ochronnych?
Z poważaniem
Poseł Stanisława Prządka
Garwolin, dnia 21 lutego 2012 r.
link do strony sejmowej

To już druga interpelacja w sprawie ochrony rezerwatu.Pierwszą złożył miesiąc temu poseł RP Adam Kwiatkowski.Szkoda ,że intertpelacje wpływają z takim odstępem czasu,ważne jest jednak,że posłowie zmobilizowali się.Być może powstanie również kolejna interpelacja.Te interpelacje są swoistym sprawdzianem stopnia demokratyzacji rządzącej administracji centralnej i lokalnej (Miasta Stołecznego).Jak dotychczas głos strony społecznej był przaktycznie pomijany przez administrację.Być może,zostanie wziety pod uwagę głos reprezentantów społeczeństwa,posłów RP.I nie ma tu znaczenia do której partii należą.Reprezentują interes społeczny,nie partyjny.I ważne jest co robią w Sejmie RP a nie skąd przychodzą.Banalne priorytety,czasem warto przypomnieć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatną opinią komentujących, i blog nie ponosi odpowiedzialność za treść opinii. Opinie wulgarne będą usuwane