wtorek, 20 marca 2012

Pismo do Ratusza:wniosek o wstrzymanie robót w otulinie rezerwatu.

Warszawa, 19 marca 2012 roku

Pan Marek Mikos
Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
Pl. Defilad 1
00 -901 Warszawa
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Ochrony Herpetofauny TRYTON
Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid (uczestnik
postępowania sądowego)
Wniosek
Informujemy niniejszym Prezydenta m. st. Warszawy o wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2012 r. zapadłego w sprawie o sygnaturze akt:IV SA/Wa 755/11.
Wyrokiem tym Sąd uchylił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych

i miejsc parkingowych dla nie mniej niż 300 samochodów w ramach
budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Bernardyńskiej
przez firmę Marvipol. Ponadto wstrzymał wykonalność uchylonej
decyzji do chwili uprawomocnienia się przedmiotowego rozstrzygnięcia.
Kopia wyroku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego
pisma.
W związku z powyższym, na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 kodeksu
postępowania administracyjnego wnosimy o wznowienie postępowania w
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wielorodzinnych budynków
mieszkalnych przy ul. Bernardyńskiej.
Równocześnie wnosimy aby Prezydent m. st. Warszawy po wznowieniu
postępowania na podstawie art. 152 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego
nakazał inwestorowi wstrzymanie robót budowlanych polegających na
realizacji inwestycji zgodnie z decyzją budowlaną.
Wniosek ten jest uzasadniony faktem, iż istnieje duże prawdopodobieństwo
utrzymania rozstrzygnięcia WSA przez NSA w przypadku wniesienia
skargi kasacyjnej przez inwestora co skutkować będzie koniecznością uchylenia
decyzji budowlanej.
Jednocześnie w związku z art. 31 § 1 Kpa i art. 9 konwencji z Aarhus oś
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w powiązaniu
z art. 91 ust.1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o włączenie wymienionych stowarzyszeń
do postępowania wnioskowanego powyżej.
Czyniąc zadość wymogom określonym przez art. 31 par. 1 pkt 1 kpa,
jako Stowarzyszenia Ekologiczne, podnosimy i wskazujemy na następujące
okoliczności; Cele statutowe (regulaminowe) wymienionych Stowarzyszeń,
określone w pkt. 3 regulaminu Stowarzyszenia Światowid i w pkt. 8 regulaminu
Stowarzyszenia TRYTON zawierają między innymi ochronę środowiska.
Ponadto, w naszej ocenie, za udziałem organizacji społecznych, jakimi są
wymienione Stowarzyszenia, w niniejszym postępowaniu przemawia także
interes społeczny.
Konieczność wszczęcia niniejszego postępowania jest bezpośrednią
konsekwencją uchylenia przez WSA decyzji środowiskowej warunkującej
wydanie pozwolenia na budowę i prowadzenie robót. Przypomnieć należy, iż
ustawodawca uznaje, iż w postępowaniach, w których przeprowadza się ocenę
oddziaływania na środowisko, interes społeczny niejako automatycznie
przemawia za udziałem ekologicznych organizacji społecznych w takich
postępowaniach. Tym samym udział organizacji społecznej, której cele
statutowe to między innymi ochrona środowiska, w postępowaniu w sprawie
wznowienia postępowania, którego celem było wydanie decyzji budowlanej ze
względu na zagrożenie dla środowiska w ramach inwestycji wcześniej
poddawanej ocenie oddziaływania na środowisko jest w sposób oczywisty
uzasadniony interesem społecznym.
Na marginesie należy podnieść, iż przedmiotowa inwestycja jest realizowana
w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody, który jako jedna
z prawem ustanowionych form ochrony przyrody, służy realizacji konstytucyjnego
prawa obywateli do korzystania z czystego środowiska naturalnego,
a zatem działanie w celu ochrony tegoż rezerwatu przed niewłaściwym i zagrażającym
mu prowadzeniem robót budowlanych jest w zupełności zbieżne z
interesem społecznym.
W załączeniu;
– dokumenty rejestrowe TRYTON
– dokumenty rejestrowe Światowid

Przedstawiciel Stowarzyszenia TRYTON                    Przedstawiciel Stowarzyszenia Światowid
           Joanna Mazgajska                                                                Krystyna Kowalska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatną opinią komentujących, i blog nie ponosi odpowiedzialność za treść opinii. Opinie wulgarne będą usuwane